Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Zeuko
3836 1941
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
Zeuko
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Zeuko
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Zeuko
Zeuko
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
5498 c143 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
5124 c531
Zeuko
4184 1ab9 500
Reposted fromtfu tfu viadrugs drugs
Zeuko
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viax-ray x-ray
Zeuko
1063 2592
Reposted fromels els viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
1227 e710 500
Reposted fromiktorn iktorn viax-ray x-ray
Zeuko
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viax-ray x-ray
Zeuko
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viax-ray x-ray
Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Reposted fromkostuchna kostuchna viax-ray x-ray
Zeuko
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viax-ray x-ray
Zeuko
9903 4bfa
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy
Zeuko
6307 6929 500
o jak dobrze
Reposted fromwojtku wojtku viax-ray x-ray

October 13 2017

Zeuko
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viadisheveled disheveled
8249 8682
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl