Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

Zeuko
2621 5fe5
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
Zeuko
2935 719e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Zeuko
9205 b178 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
1669 6b5a
Reposted frommartinini martinini viairmelin irmelin
Zeuko
5626 0ca3
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
Zeuko
5030 b470 500
Reposted fromJapko Japko viairmelin irmelin
Zeuko
9017 d3ea 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Zeuko
4711 253f 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
Zeuko
Zeuko
3263 c3f8 500
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
Zeuko
5263 be8f
Reposted fromteijakool teijakool viapsychedelix psychedelix
Zeuko
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Zeuko
6657 cedd 500
Pierwszy McDonald's w Polsce
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadeparter departer
Zeuko
8193 da8c 500
Reposted fromaddoil addoil viadeparter departer

February 02 2019

Zeuko
2918 25ed 500
Reposted fromwentyl wentyl
Zeuko
2943 7791 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
Zeuko
2960 2975 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
Zeuko
3015 0f85 500
Reposted from4777727772 4777727772
Zeuko
3025 8360 500
Reposted from4777727772 4777727772

November 02 2018

Zeuko
8150 de30 500
Reposted fromzciach zciach viadeepbluex deepbluex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl