Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

Zeuko
8383 2bb7
Zeuko
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
Zeuko
Zeuko
7421 2bfb
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Zeuko
2565 0ffb 500
Reposted fromfapucino fapucino viaprengelbitte prengelbitte
Zeuko
0817 9f86 500
Reposted frompanicstricken panicstricken viaepidemic epidemic
Zeuko
4872 dd9f
Reposted fromhighlmittel highlmittel viavolldost volldost
Zeuko
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic vialadydarkness ladydarkness
Zeuko
1650 0910 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadydarkness ladydarkness
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakrolfasolek krolfasolek
Zeuko
8720 a0c2 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Zeuko
8721 dec3
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Zeuko
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viawiksz wiksz
Zeuko
Zeuko
6660 d8a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
Zeuko
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viabarock barock
0072 b65d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeazyi eazyi
Zeuko
Reposted frompsychedelix psychedelix
Zeuko
3981 8144 500
Reposted fromchillout chillout viapsychedelix psychedelix
Zeuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl