Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Zeuko
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viagdziejestola gdziejestola

August 04 2017

Zeuko
5454 950d
Reposted fromteijakool teijakool viadeparter departer
Zeuko

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viadeparter departer
Zeuko
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs
Zeuko
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Zeuko
Zeuko

Ciebie jednego tylko mam 
i właśnie Ciebie tylko nie mam.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
4675 0a03
Reposted frominspiro inspiro viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Zeuko
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun

July 27 2017

Zeuko
6112 e630 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 17 2017

Zeuko
Zeuko
9354 09b6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Zeuko
Zeuko


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
9579 d17c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
9576 ddb6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Zeuko
Zeuko
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl