Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

Zeuko
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viadisheveled disheveled
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
1950 65c0
Reposted frompussyporn pussyporn viadeparter departer
4199 9340
Reposted fromkniepuder kniepuder viadisheveled disheveled
Zeuko
5195 967c
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
By chronić swoje dolegliwości i sekrety, żył w odosobnieniu przez blisko dwadzieścia lat, skonstruował wieżę odciętą od całego świata, wieżę, z której nad wszystkimi górował, wieżę, z której mówił, wieżę, w której milczał, wieżę, na której nikt go nie mógł dosięgnąć i z której teraz chciał skoczyć. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
Zeuko
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
Zeuko
6370 5029
Zeuko
Zeuko
Zeuko
4922 2a93
Reposted fromGIFer GIFer viax-ray x-ray
Zeuko
6202 ab5f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viax-ray x-ray
Zeuko
8154 8129
Reposted fromsheismysin sheismysin viadeparter departer
Zeuko
Reposted fromolewka olewka viax-ray x-ray
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl